Тарифи за планинска застраховка

Бъдете отговорни към своя живот и към този на хората около Вас, когато сте в планината  и практикувате любимите си спортове. Планинската застраховка е препоръчителна и такава можете да сключите на касата на начална станция на лифта при хижа Гоце Делчев през зимния период и на рецепцията на хотел „Добринище” през лятото.
Застрахователна компания „ЛЕВ ИНС” АД
 

ЗАСТРАХОВКА  „ ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ”
Ценова тарифа 2019г.-2020г.

Срок на
застраховката
Индивидуална
застраховка
Групова застраховка
10 или повече лица
Семейна
застраховка
до 3 дни 2,55 лв 2,04 лв 2,04 лв
до 5 дни 4,59 лв 3,06 лв 3,06 лв
до 7 дни 6,12 лв 4,08 лв 4,08 лв
до 10 дни 7,14 лв 5,10 лв 5,10 лв
до 15 дни 8,16 лв 6,12 лв 6,12 лв
1 месец 10,20 лв 7,65 лв 7,65 лв
3 месеца 12,24 лв 9,18 лв 9,18 лв
6 месеца 15,30 лв 12,24 лв 12,24 лв
1 година 20,40 лв 16,32 лв 16,32 лв
Активна грижа 6,00/18,00 лв 6,00/18,00 лв 6,00/18,00 лв
 
 
ОСНОВНО ПОКРИТИЕ НА ЗАСТРАХОВКА „ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ’’
е  1000,00лв. /хиляда лева

Планинска застраховка може да се сключи на касата на начална станция на седалковия лифт при хижа Гоце Делчев през зимния период

В нея се включват разходи за:

По тази застраховка отговорността на Застрахователя е да покрива разходите и/или изплаща обезщетение на застрахованото лице, вследствие злополука или акутно заболяване, лекувани в страната и са в зависимост от покритите рискове. Застрахователна сума по застраховката  – 1000лв.

Основно покритие

1. Медицински разноски са извършените парични разходи, във връзка с оказана медицинска помощ, при настъпило застрахователно събитие. Тези разходи  трябва да са извършени до 30 дни от датата на  злополука и до 15 дни от акутното заболяване.
2. Разходи за издирване, спасяване и транспортиране от Планинска спасителна служба при БЧК, вследствие на настъпила злополука в маркирани писти и маршрути или акутно заболяване. Помощта от ПСС се изразява в достигане до човек, попаднал в опасна и критична за него ситуация, с възможност за транспортиране и оказване на медицинска, долекарска помощ в база или пост на ПСС, независимо от сезона.
Застрахователят възстановява действително извършените разходи директно на ПСС, съгласно подписано Споразумение между  ЗК  “Лев Инс” АД и ПСС при БЧК. Възстановяват се разходи за транспортиране на тялото/тленните останки  на застрахования от ПСС, до контактна точка със специален автомобил.

УКАЗАНИЯ ЗА  СКЛЮЧВАНЕ:

Застраховката се сключва от здрави лица на възраст от 3 до 65 навършени години. Застраховката се сключва  като:
1. Индивидуална - за лица от 16 до 65 години.
2. Семейна за минимум 2 лица, на възраст от 3 до 65 години. Лица под 16 г. се застраховат от името и за сметка на родителите или попечителите. За семейство от 5 и повече лица – отстъпка 10%. Не се застраховат деца, които не са собствени и на които застраховащия не е настойник.
3. Групова застраховка се сключва при 5 и повече лица, като се прилага поименен списък с трите имена и ЕГН на застрахованите и избраната  застрахователна сума. Списъкът е неразделна част от полицата. Лица над 65 год. се застраховат със завишено тарифно число,  - 50%, над 70 г. - 100 %, както и чужденци - 100 %.  
3.1. По групова застраховка със списък и за сметка на застраховащия, всички  лица от  групата се застраховат при еднакви условия (покрити рискове, застрахователна сума и срок на застраховката). За групи лица над 20 до 50 – отстъпка 10%, над 50  до 100 лица – 15%.
4. По тази застраховка не се покриват събития, съгласно Раздел V  от  Специалните условия на  застраховката, както и злополука, настъпила по време на тренировки и спортни състезания.
Покритието по застраховката се отнася само за събития, настъпили в планина, на територията на Р България.
5. Извършените разходи за издирване, спасяване и транспортиране, вследствие злополука или акутно заболяване се изплащат от Застрахователя  на Планинската спасителна служба (ПСС) след представяне на полица “Планински туризъм”, протокол  и фактура, издадени от ПСС.
6. Срок на застраховката – от 1 ден до 1 година.

СРОКОВЕ  ЗА  УВЕДОМЛЕНИЕ

7. При настъпване на застрахователно събитие застрахованото лице незабавно уведомява ПСС, а тя - Застрахователя в срок от 24 часа. Когато лицето е починало - законните му наследници, уведомяват Застрахователя в седемдневен срок от узнаване на събитието.
8. Ползващи лица при смърт на застраховано лице са  законните наследници.

Денонощен телефон за обявяване на щети в ЗК “Лев Инс” АД:

0800 15  333 – безплатен за територията на цялата страна.
Денонощни телефони за връзка с Планинска спасителна служба: централен денонощен пост в София – 02/ 9632000,моб.за абонати на М-tel и Vivatel 1470 и 1471 или 0887 100237 , 0887 100238 или  спешен тел. 112.

Телефон на ПСС, отряд Добринище:

 Ръководител: г-н Цветан Пчелин, тел. 0889373751
 
ул. "Търговска" 17 07447 2120 hoteldobrinishte@yahoo.com
Столовата на хижа Безбог работи
Не пропускайте вкусните ястия на нашия готвач Менюто включва разнообразие от супи, прясна риба, салати, скара, крем карамел и десерти. Столовата отгов...
Хижа Безбог все още работи в зимни условия!
  Хижа Безбог все още работи в зимни условия. Сняг има в изобилие! Седалковият лифт от хижа Гоце Делчев до хижа Безбог работи всеки ден, след при...
Хижа Безбог е отворена за най-ревностните планинари
Хижа Безбог е Вашият сигурен подслон в Пирин през април и май. Независимо от сезоните материалната база се поддържа. В столовата се предлага топъл чай...
ЗИМНА КЛИМАТОТЕРАПИЯ
Планинската ваканция е препоръчителна здравословна терапия за възрастни и деца. Планинският въздух подобрява качеството на кръвта, като увеличава ниво...