Общи правила за ползване на ски пистите и въжените линии в Добринище

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СКИ ПИСТИТЕ И ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ
И ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА, ВАЛИДНОСТ И ПОЛЗВАНЕ
НА БИЛЕТИ И ЛИФТ КАРТИ В СКИ ЗОНА  ДОБРИНИЩЕ

I.ОБХВАТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите общи правила и общи условия включват:
1.1.Общи правила за ползване на ски пистите и лифтовите съоръжения на територията на ски зона Добринище.
1.2.Задължителни правила за безопасно поведение на скиори и сноубордисти, практикуващи зимни спортове на територията на ски зона Добринище.
1.3.Общи условия за издаване, продажба, валидност и ползване на билети и лифт карти в ски зона Добринище
1.4.Правила за осъществяване на контрол за спазване на общите условия и правила и организацията на работа на ски патрула
2. Настоящите правила и общи условия са валидни и се прилагат за ски пистите и обслужващите ги въжени линии за превоз на хора, намиращи се на територията на ски зона Добринище, наричана за краткост по долу „ски зона“ .
3. Всеки клиент на ски зоната, ползващ услугите и упражняващ дейностите, посочени в настоящите общи условия и правила, е длъжен да се запознае с техните разпоредби, да спазва безусловно инструкциите на персонала обслужващ въжените линии, ски патрула, представителите на ПСС и всички останали лица, отговарящи за осигуряване на безопасното ползване на ски пистите и въжените линии, на територията на ски зоната. Безусловното спазване на правилата, на инструкциите на персонала, на указателните, на информационните знаци и табели би довело до намаляване на риска от инциденти.
4. Всеки клиент чрез закупуването на услуга или упражнявайки зимни спортове на територията на ски зона Дбринище, т.е. извършвайки дейност, регламентирана с настоящите правила и общи условия се съгласява с посочените в тях общи и специални правила по отношение на конкретната услуга и/или дейност.
5. Всеки  клиент на ски зона Добринище, в това число и туристи, практикуващи зимни спортове/ски и/или сноуборд/ на територията й носят отговорност за спазването на установените в ски зоната правила, на свой риск упражняват снежните спортове и ползват въжени линии за превоз на хора.
6. Всеки потребител на услуги, предлагани в ски зоната е длъжен да прецени своето моментно психическо и физическо състояние, конкретните снежни и метеорологични условия, както и дали е в състояние и дали притежава нужните умения за извършване на съответните действия, като каране на ски, сноуборд по ски пистите в ски зоната и/или ползването на прилежащите към тях въжени линии, както и да прецени готовността си за поемане на съответните рискове, които крие практикуването на този вид дейности.
6.1 Деца, ненавършили 7 годишна възраст нямат право да ползват ПВЛ / лифта/ без присъствието на придружител.

 II. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СКИ ПИСТИТЕ И ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ ЗА ПРЕВОЗ НА ХОРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ЗОНА  ДОБРИНИЩЕ

7. Общите правила за ползване на ски пистите и лифтовите съоръжения в ски зоната, наричани за  краткост по-долу Правилата за ползване на ски зоната, са разработени на основание чл.23, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.21 от Наредбата за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне на правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организицията на работата на ски патрулите (Наредбата).
8. Правилата за ползване на ски зоната определят всички основни положения, свързани с осигуряване на обезопасяването, информационната обезпеченост и сигурността на ски пистите на територията на ски зона Добринище, като регламентират реда и условията, с които трябва да се съобразяват всички практикуващи зимни спортове.  
9. Ски пистите на територията на ски зона Добринище  са общодостъпни за всички туристи, желаещи да практикуват снежни спортове /ски и сноуборд/ или да бъдат обучавани от ски учители, притежаващи необходимата правоспособност.
10. С цел осигуряване безопасното ползване на ски пистите от скиори и сноубордисти се забранява ползването им не по предназначение, а именно от пешеходци и шейни, което се следи от ски патрула.
11. На територията на ски пистите не се допуска ползването на превозни средства или на други средства за придвижване, които не са ски или сноуборд, с изключение на превозните средства, които се използват за обработка на ски пистите, за осигуряване на реда и безопасността по тях или в извънредна ситуация, както и такива, които се използват от лицата, ангажирани с планинско спасяване и/или медицински екипи.
12. В работното време на ски пистите, когато те са отворени за ползване от туристи, превозните средства по предходната алинея могат да се движат по тях при спазване на следните правила:
12.1. на видимо място да бъде поставена оранжева светлина;
12.2. при лоша видимост да бъде използвано предупредително звуково средство;
12.3. пистата да бъде освободена възможно най-бързо;
12.4. в случай на инцидент, изискващ паркирането и движението по пистата на моторните превозни средства по предходната алинея е необходимо обезопасяване на мястото, видимо за всички ползватели на пистата.
13. Моторните превозни средства по предходната точка могат да извършват следните дейности:
13.1.транспортиране на ранени лица, на спасителен персонал (доктори, патрул, кучета-спасители при лавини и др.), на екипировка, на оборудване за маркировка и защитна екипировка, на екипировка или персонал за спасяване от ски лифтове; на оборудване за поправка на ски лифтове; на оборудване за поправка на машини за сняг; на екипировка или персонал за контрол за лавини, на неранени лица, нуждаещи се от евакуация, на екипировка за състезания, на екипировка, принадлежаща на състезателите, на оборудване за събития;
13.2. придвижване с цел отстраняване на повреди и управление на техническа система (средства) за производство на сняг, както и работа на верижни машини;
13.3. основно наблюдение на ски пистата;
13.4. връщане до мястото, определено за паркиране, след свършване на съответната работа.
14. Преминаване на превозни средства през територията на ски пистите, намиращи се в ски зона Добринище, извън определените в т.13 не се допуска, включително след затваряне на пистите и след приключване на експлоатацията им.
15. На територията на ски пистите се подсигурява извършването на спасителни дейности от екипи на ПСС.
16. Ръководството на фирма ДИ ЕС ЕЛ ЕМ ООД  има право по своя преценка да затваря ски пистите за туристи при следните случаи:
16.1. след ежедневното приключване на експлоатацията им;
16.2. при възникне на ситуация, която би поставила в опасност живота или здравето на туристите;
16.3. при лоши метеорологични условия;
16.4. при провеждане на спортни състезания и тренировки.
16.5. при други хипотези, предвидени в действащото законодателство.
17. Непосредствено преди затварянето на ски пистите при условията на предходната точка, с изключение на т.1 от нея, ски патрулите са длъжни да обозначат съответната ски писта, като затворена, чрез поставянето на необходимите оградни мрежи, които по възможност се разполагат по цялата широчина на пистата, и поставяне на знаци. Затварянето на ски пистата се прави по начин, който да не излага на опасност ползвателите на ски пистите и трябва да бъде видно при лошо време.
18. Ръководството на фирма ДИ ЕС ЕЛ ЕМ ООД   може да разпореди или да даде разрешение за цялостно или частично затваряне на ски писта в зависимост от конкретната причина  за това.
19. Ски пистите на територията на ски зона Добринище  могат да се ползват от всички практикуващи снежни спортове, всеки ден в периода на зимния сезон, в часовия интервал от 08:30 до 16:00 часа. Времето за отваряне и затваряне на ски пистите е съобразено с работното време на лифтовите съоръжения и ски влековете, които ги обслужват.
20. Преди ежедневното отваряне на пистите екипи от представители на ПСС и служители на длъжност „ски патрул“ извършват проверка на условията за проходимост на пистите, за годността на средствата за обезопасяване и информационната обезпеченост, в това число информационни, указателни знаци и табели и за наличието на нетипични опасности.
21. Достъпът до ски пистите на територията на ски зона Добринище  се осигурява от 2 бр. ПВЛ, и 2 бр.стационарни влека  тип паничка. Работното време на съоръженията е – от 08:30 до 16:00 часа /последно качване  на туристи и скиори 15,45 часа/
22. След приключване на работното време на ски пистите започва обработването им със снегоутъпкващи машини. Обичайното време за обработка на ски пистите: е от 17:00 часа до 22:00 часа.
23. На начална станция на въжената линия, осигуряващи достъп до ски пистите на територията на Ски зона Добринище, са поставени табели със задължителните правила за безопасно поведение на туристите скиори и информация с работното време на съоръжението и последния час на качване на туристи.
24. С цел осигуряване обезопасяването на ски пистите, намиращи се на територията на ски зона Добринище фирма ДИ ЕС ЕЛ ЕМ ООД   предприема нужните мерки по отношение на „нетипичните опасности и препятствия“, като поставя обезопасителни мрежи, дюшеци, знаци, табели и други. Обезопасяването се прави по начин да не създава опасност за туристите, а указателните табели и знаци се поставят на видими места на пистите, на подходящо разстояние преди опасния участък.
25. ДИ ЕС ЕЛ ЕМ ООД   не носи отговорност при настъпване на инцидент с лица, каращи ски или сноуборд извън обезопасените и обозначени терени на ски пистите в ски зоната.
26. Не се разрешава карането на ски/сноуборд по ски пистите извън обявеното им работно време и при тяхното цялостно или частично затваряне.
27. Не се разрешава каране на ски/сноуборд и ползване на въжените линии за превоз на хора от лица в нетрезво състояние или под влиянието на наркотични или други упойващи вещества.

III.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ НА СКИОРИ И СНОУБОРДИСТИ, ПРАКТИКУВАЩИ ЗИМНИ СПОРТОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ЗОНА ДОБРИНИЩЕ

28. Всички лица, практикуващи зимни спортове /ски, сноуборд/ на територията на ски зона Добринище, са длъжни да ползват само обработените, обезопасени и информационно обезпечени писти.
29. Карането на ски или сноуборд извън обезопасените и обозначени ски писти, в неработното им време или в затворени участъци от тях създава рискове за здравето и живота на скиорите/сноубордистите и е изцяло за тяхна отговорност.
30. Всички туристи са длъжни да спазват стриктно правилата, утвърдени с настоящите общи условия и правила, указанията на служители на фирмата, на ски патрула и представители на ПСС, като с поведението си не трябва да застрашават живота и здравето на себе си и на останалите туристи.
31. Съгласно произтичащите законови изисквания ръководството на фирма ДИ ЕС ЕЛ ЕМ ООД   утвърждава посочените по-долу Правила за безопасно поведение на туристите скиори/сноубордисти, които трябва да се спазват от всички практикуващи зимни спортове на територията на ски зона Добринище, а именно:
31.1.да съобразяват скоростта и начина си на придвижване с възможностите си, с особеностите на терена, снежната покривка, климатичните условия и натовареността на движението; да не застрашават или затрудняват останалите скиори и сноубордисти; да упражняват пълен контрол върху ските или сноуборда си, така че при необходимост да бъдат в състояние да променят посоката си на движение или да спрат;
31.2. да намаляват скоростта на участъци с лоша видимост, в близост до строежи или препятствия, на пресечни точки, при разклонения, при мъгла, при пренаселеност, на тесни места или при наличието на начинаещи;
31.3. да бъдат отговорни не само за поведението си на пистата, но и за изправното състояние на екипировката, която използват; това важи и в случаите, когато се използва неконвенционална екипировка (видоизменена, прототипна и т.н.);
31.4. да спазват следните правила на движение по пистата:
а) движещите се отпред лица са с предимство; движещите се отзад лица не трябва да застрашават по никакъв начин тези пред тях, като за целта се движат на подходящо разстояние;
б) при изпреварване изпреварващият осигурява достатъчно място на изпреварвания за всяко съзнателно или несъзнателно движение на последния; изпреварващият скиор или сноубордист е изцяло отговорен за извършването на маневрата по начин, който не затруднява изпреварвания; това важи до пълното приключване на маневрата и също така при случаите, когато се задминават спрели скиори или сноубордисти;
в) спирането в тесни участъци на пистата или в писти с намалена видимост е разрешено само в краен случай, като спрелият при първа възможност незабавно се изтегля; след спиране повторното включване в движението по пистата да става по безопасен начин, без риск от сблъскване;
г) след падане пистата се освобождава възможно най-бързо;
д) на кръстовищата предимство имат идващите отдясно;
е) придвижване, обратно на посоката на движение, както и качването и слизането без ски или сноуборд трябва да се извършват встрани от ски пистата;
31.5.да се съобразяват с всички знаци и маркировки и да ползват писти, съответстващи на техните технически и физически умения;
31.6. да дават предимство на пистовите и спасителни служби, както и на предвидените превозни средства и по никакъв начин да не възпрепятстват техния път;
31.7.при злополука да обезопасяват пострадалия и незабавно да уведомяват спасителната служба.  

IV.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА, ВАЛИДНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА БИЛЕТИ И ЛИФТ КАРТИ ЗА ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ В СКИ ЗОНА ДОБРИНИЩЕ

32. Всички видове билети и лифт карти за ползване на въжените линии в ски зона Добринище се издават и продават само и единствено от ДИ ЕС ЕЛ ЕМ ООД  на касата при начална станция на лифта 
32.1.Цените на различните видове билети и лифт карти са в български лева с вдключен ДДС и са обявени от ДИ ЕС ЕЛ ЕМ ООД  в ценоразпис, поставен на видно място на касата на дружеството и на официалния сайт на ски зона “Добринище” - www.hoteldobrinishte.com.
33. ДИ ЕС ЕЛ ЕМ ООД  издава и продава билети и лифт карти, съгласно утвърдени  актуални цени за съответният зимен сезон.
    33.1. За издавне на детска карта/билет е нужен документ, удостоверяващ възрастта на детето.
33.2.В цената на билетите и лифт картите е включена застраховка гражданска отговорност на лифтовите съоръжения. В цената не е включена застраховка „Планински туризъм“
34.Специални условия за лифт карти за упражняващи ски учителска дейност:
34.1.Лифт карта, даваща възможност за упражняване на ски учителска дейност на територията на ски зона Добринище се издава  и продава на лицата отговарящи на посочените по-долу условия и осигурява ползването на  писти за извършване на обучение по ски или сноуборд, както и ползването на всички въжени линии /лифтове и ски влекове/ за придвижване в ски зоната, при спазване на специфични условия, определени от ДИ ЕС ЕЛ ЕМ ООД.
34.2.Ски учителска дейност на територията на ски зона Добринище може да бъде упражнявана от лицата, на които е издаден/продаден документ във форма, определена от ДИ ЕС ЕЛ ЕМ ООД  и е персонален
34.3.В случай на установено нарушение при ползването на документа за упражняване на ски учителска дейност или ползването му по нерегламентиран начин, същият се отнема без право на компенсация, съгласно правилата за издаване и ползване на същия.
34.4.Документът за ски учителска дейност се характеризира със следното:
а/индивидуалност на предоставеното право и забрана за преотстъпването му;
б/срочност на валидност на документа;
в/възмездност на предоставянето на документа
35.Всяко лице, закупило билет или лифт карта е длъжно да я пази и да покаже  билета/картата за проверка на нейната редовност от оторизираните за това лица.
36. Забранено е продаването, препродаването и преотстъпването на карти и билети на трети лица.
37.Забранено е упражняване на ски учителска дейност от лице нямащо право да извършва такава на територията на ски зона Добринище и ползващо обикновена туристическа карта.
38.Всяко ползване на лифт карти и билети в разрез с настоящите общи условия се счита за нарушение.
39.При констатиране от оторизираните лица на нарушения, лифт картите/билетите се унищожават, за което се съставя констативен протокол, в който се посочват имената на нарушителя, извършеното от него нарушение и имената на оторизираните лица, констатирали нарушението.
40. Не се възстановява стойността на лифт картата при:
40.1. Прекъсване на електрозахранването;
40.2. Неблагоприятни климатични условия – силен вятър, обилен снеговалеж, липса на сняг, много ниски или много високи температури, мъгли, проливен дъжд и други;
40.3. Частично затваряне по съображения за сигурност на писти и въжени линии в ски зоната, или за провеждане на спортни състезания, тренировки и/или други мероприятия и в хипотези предвидени в действащото законодателство;
40.4. Нарушаване на целостта/повреда на лифт картата, в резултат от неправилно съхранение и експлоатация или при опит за интервенция върху нея;
40.5. Загубване на лифт картата;
40.6. Деактивиране на лифт картата поради неспазване на разпоредба от настоящите общи условия и правила;
40.7. Болест или злополука на притежателя на лифт картата, възникнали по време на ползването й;
40.8. Прекратяване ползването на картата преди изтичане на нейната валидност от страна на лицето, което я е закупило, независимо от причината, която налага това.

V. ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА СКИ ПАТРУЛА

41. Спазването на утвърдените от ръководството на ДИ ЕС ЕЛ ЕМ ООД  правила за ползване на ски пистите и лифтовите съоръжения на територията на ски зона Добринище; задължителни правила за безопасно поведение на скиори и сноубордисти, практикуващи зимни спортове на територията на ски зона Добринище и общите условия за издаване, продажба, валидност и ползване на билети и лифт карти в ски зона Добринище се следи от звено „ски патрул“.
42. Ски патрултите, отговарящи за безопасността на територията на ски зона Добринище носят отличително служебно облекло и служебна карта, с която се легитимират при изпълнение на служебните си задължения.
43. При изпълнение на служебните си задължения ски патрулът има следните правомощия:
43.1. Да извършва контрол върху спазването на установения ред по ски пистите и обслужващите ги съоръжения в ски зона Добринище  от ползвателите на услуги на територията на ски зоната.
43.2. Да следи за спазването на правилата за ползване на ски-пистите и обслужващите ги въжени линии.
43.3. Да следи за недопускане ползването на ски-пистите и обслужващите ги въжени линии в ски зона Добринище от лица във видимо нетрезво състояние и/или намиращи се под влиянието на упойващи вещества.
43.4. Да следи за недопускане ползването на ски-пистите и обслужващите ги въжени линии, намиращи се на територията на ски зона Добринище по начин нарушаващ задължителните правила за безопасно поведение и/или застрашаващи с това, както собственото си здраве и безопасност, така и здравето и безопасността на останалите туристи.
43.5. Да осъществява контролни проверки на случаен принцип за редовността на използваните лифт карти или билети.
43.6. Да следи за недопускане на нерегламентирано обучение по ски и сноуборд от лица, които нямат право да упражняват тази дейност.
     43.7. да извършва ежедневна проверка на условията за проходимост на пистите, за годността на средствата за обезопасяване и информационната обезпеченост, в това число информационни, указателни знаци и табели и за наличието на нетипични опасности.
43.8. да преценява условията за практикуване на снежни спортове в рамките на работния ден и подават информация за предприемане на мерки по затваряне на писти или на участъци от тях,
43.9. При наличие на опасност ски патрулът е длъжен да сигнализира на ръководството на ДИ ЕС ЕЛ ЕМ ООД  и на прекия ръководител и да дава задължителни указания за поведение на скиорите по отношение на възникната ситуация.
43.10. Да оказва помощ на пострадал, като обезопасява мястото на инцидента и изчаква пристигането на медицински лица или спасителен екип.
43.11. При осъществяване на проверка да изисква за справка документите за самоличност на проверяваните лица.
44. При изпълнение на служебните си задължения ски патрулът има право да отправя предупреждение към лицата, които не спазват правилата, установени в настоящите Общи условия.
45. При констатиране на нарушения, ски патрулът:
45.1.  Изготвя протокол за констатиране на извършеното нарушение, който се подписва от нарушителя, а при нежелание от негова страна - от двама свидетели;
45.2. Унищожава нередовните лифт карти, открити при проверки,  както и лифт картите на нарушителите на настоящите общи условия и установените с тях правила, което се вписва в протокола.
46. Всеки ползвател на услуги на територията на ски зона Добринище е длъжен да оказва съдействие при извършване на проверка от ски патрул.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

47. Настоящите общи условия са утвърдени със Заповед от 01.12.2020 год. на Управителя на ДИ ЕС ЕЛ ЕМ ООД  и са в сила от датата на тяхното одобряване
ул. "Търговска" 17 07447 2120 hoteldobrinishte@yahoo.com
Столовата на хижа Безбог работи
!!!Не пропускайте вкусните ястия на нашия готвач!!! Менюто включва разнообразие от супи, прясна риба, салати, скара, крем карамел и десерти. Столовата...
Хижа Безбог е отворена за най-ревностните планинари
Хижа Безбог е Вашият сигурен подслон в Пирин. Независимо от сезоните материалната база се поддържа. В столовата се предлага топъл чай и храна. На посо...
Изкачване на вр. Полежан от х.Безбог - събитие на This Big Trip
https://youtu.be/b_Dp_nazT5M Ето, че видеото от съботното ни изкачване на вр.Полежан е готово. Както ще видите от кадрите, уцелихме страхотно време, н...
5 маршрута за почивните дни
А Вие колко килограма качихте по време на вирусната пандемия и застояването вкъщи?! Влезете във форма с ходене по планински пътеки. Според калкулатора...